Over ons

Het Belgisch Instituut voor postdiensten  en telecommunicatie (BIPT) is opgericht in 1991 als een parastatale en heeft een eigen onafhankelijk statuut gekregen bij de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Het BIPT is de federale overheid die de volgende functies uitoefent:

 • Het is de regulator van de elektronische-communicatiemarkt.

Het BIPT heeft als opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de eindgebruiker te beschermen.

 • Het is de regulator van de postmarkt.

Het BIPT ziet toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van bpost en kent de vergunningen toe aan de nieuwkomers op de postmarkt.

 • Het beheert het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties.

Het BIPT verdeelt bepaalde schaarse middelen, zoals de radiofrequenties, teneinde een zo doeltreffend mogelijk gebruik te garanderen. Het BIPT vervult ook de rol van “politie van de golven” om een einde te maken aan elke vorm van schadelijke interferentie. Het BIPT vervult eigenlijk de opdrachten van controle op het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.

 • Het is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad.

Het BIPT ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen, voor zover de activiteiten van de omroepinstantie niet specifiek kunnen worden verbonden aan de Franse of Vlaamse Gemeenschap.

 • Het BIPT handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.

Het BIPT neemt administratieve beslissingen die verplichtingen kunnen inhouden voor natuurlijke personen en ondernemingen;

 • Het kan administratieve sancties opleggen;
 • Het formuleert adviezen uit eigen initiatief of op verzoek van de minister;
 • Het ziet toe op de naleving van de sectorspecifieke wetgeving in de hierboven vermelde domeinen en kan studies uitvoeren door alle nuttige informatie te verzamelen of een openbare raadpleging te organiseren;
 • Het kan optreden als bemiddelaar in geval van geschillen.

Als onafhankelijk instituut moet het BIPT natuurlijk wel rekenschap afleggen van zijn activiteiten.

 • In de eerste plaats stelt de Raad van het BIPT om de drie jaar een strategisch plan op, waarvan de definitieve versie wordt voorgesteld aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Op basis daarvan stelt de Raad jaarlijks een werkplan op; ten slotte wordt een jaarverslag over de activiteiten en de evolutie van de post- en telecommunicatiemarkten voorgesteld aan de regering.
 • De ministers van Begroting en van Financiën oefenen eveneens controle uit op het begrotingsontwerp dat het BIPT opstelt, dat sinds zijn oprichting volledig wordt gefinancierd door middelen die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de gereglementeerde sectoren, zonder dotaties van overheidswege.
 • De besluiten van het BIPT kunnen worden aangevochten bij het Marktenhof (te Brussel). Het Marktenhof kan de besluiten van het BIPT opschorten alsook ze vernietigen met terugwerkende kracht. Een vordering tegen een besluit heeft op zich geen schorsende werking.

Opdrachten

De algemene missie van het BIPT werd herzien en verruimd dankzij de wet van 10 juli 2012, die de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, die als basis daarvan diende, heeft gewijzigd.

Opdrachten

De elektronische communicatie, de postdiensten en de media in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn voornaamste werkgebieden. Voor elk gebied wordt het regulerende optreden van het BIPT, net als bij elke andere regulator, ingegeven door vijf basisprincipes:

 1. de eindgebruikers van elektronische communicatie en postdiensten begrijpen, anticiperen op de gebruiken en de ontwikkeling daarvan en het belang van de consumenten vrijwaren;
 2. een gezonde concurrentie efficiënt organiseren en de toegang tot de markt vrijwaren;
 3. de postdiensten en de elektronische communicatie gebruiken om de integratie en sociale samenhang van iedereen te bevorderen;
 4. schaarse middelen beheren;
 5. de veiligheid van de netwerken garanderen, want anders zouden de eerste drie principes tevergeefs zijn wegens het wantrouwen dat zou ontstaan door weinig betrouwbare netwerken.

Visie

"Wij garanderen de gebruikers de keuze voor een performante en betrouwbare communicatie  tegen de best mogelijke voorwaarden binnen een concurrentiële omgeving."

Waarden

De waarden van een organisatie zijn essentieel opdat elk zich zou herkennen in de acties die ze onderneemt om haar missie te verwezenlijken en haar visie ten uitvoer te brengen. De waarden van een organisatie zorgen ervoor dat elkeen, haar personeel, haar klanten en haar leveranciers zich er dagdagelijks van kunnen vergewissen dat alle acties die ze onderneemt conform de missie en de visie zijn.  

Deze waarden uitdragen is onontbeerlijk om ze te vervullen.

Deze waarden zijn: onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie.

Waarden

Over ons